Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

 Svaka poseta sajtu smanjitroskove.rs podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.

Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.

Autorska prava

Vlastiti sadržaj sa veb sajta Smanji Troškova, kao i fotografije koje su potpisane sa Smanji Troškove su autorsko delo u vlasništvu portala smanjitroskove.rs iz Beograda koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo. Ova licenca omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta www.smanjitroskove.rs, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Veb sajt www.smanjitroskove.rs trudi se, u najboljoj nameri, da navede svaki izvor informacije ili fotografije koje nije autorsko delo sajta. Molimo da nas obavestite ukoliko primetite nedostatak navoda izvora, kako bi u najbržem roku bilo ispravljeno, a sporni sadržaj će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na smanjitroskove.rs se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu.

Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.


Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke. Kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na portalu smanjitroskove.rs. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na našem portalu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Komentari

Portal smanjitroskove.rs omogućava korisnicima da ostave komentare na objave sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara, vasu mail adresu, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg portala i ostavljanja komentara na objave. Samim pristupom portalu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Kolačići

Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka.

Na našem portalu nalaze se naši kolačići, kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite portal i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete portalu, iskočiće vam prozor gde možete prihvatiti deljenje vaših podataka kako bi ste mogli da nastavite da koristite portal.

Na portalu smanjitroskove.rs podaci se prikupljaju preko kolačića (cookies), preko formi za ostavljanje komentara i preko Google Analytics koda (Politika privatnosti za Google Analytics).

Korišćenjem našeg portala automatski prihvatate uslove korišćenja i dozvoljavate da se vaši podaci prikupljaju u skladu sa zakonom i važećim direktivama. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, a nastavite da koristite portal, to će se smatratiti kao Vaš dozvola za korišćenje kolačića. Ukoliko ne želite da portal smanjitroskove.rs prikuplja podatke o Vama, u svakom trenutku isti možete napustiti.

Ukoliko želite da uložite prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka ili postaviti pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacim, možete nam pisati na portal@beograduzivo.rs

Portal smanjitroskove.rs zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama smanjitroskove.rs može obavestiti korisnike preko e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja našeg portala  smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

Politika privatnosti i uslovi korišćenja su kreirani u skladu sa GDPR-om. (EU General Data Protection Regulation)

Autorska prava

Vlastiti sadržaj sa veb sajta Moj ljubimac, kao i fotografije koje su potpisane sa smanjitroskove.rs su autorsko delo u vlasništvu portala mojljubimac.info iz Beograda koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo. Ova licenca omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta www.mojljubimac.info, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Veb sajt www.mojljubimac.info trudi se, u najboljoj nameri, da navede svaki izvor informacije ili fotografije koje nije autorsko delo sajta. Molimo da nas obavestite ukoliko primetite nedostatak navoda izvora, kako bi u najbržem roku bilo ispravljeno, a sporni sadržaj će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe.

Fotografije

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal smanjitroskove.rs ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije kao ni zbog eventualnog bilo kakvog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Fotografije postavljamo sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu portal@beograduzivo.rs kako bi preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške.

Veze ka drugim veb lokacijama

Smanji Troškove ne kontroliše linkovane web lokacije van domena smanjitroskove.rs i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na smanjitroskove.rs su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu Smanji Troškove ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta smanjitroskove.rs, obzirom da se proces naručivanja  proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu smanjitroskove.rs nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.